Οι χώρες της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης ως νέοι μεταναστευτικοί προορισμοί στην ΕΕ

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν εταίροι από εννέα Ευρωπαϊκές χώρες με σημαντική εμπειρία στην έρευνα στον τομέα της μετανάστευσης. Το πρόγραμμα επιχείρησε να αναλύσει τις αιτίες, τις συνέπειες και την επιρροή των μεταναστευτικών ροών στις νέες χώρες προορισμού στην Ευρώπη (στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη), σε αναφορά πάντα με τις εδραιωμένες χώρες υποδοχής μεταναστών (στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη). Η σύγκριση των μεταναστευτικών ροών και πολιτικών στόχευσε στην επισήμανση παρόμοιων αλλαγών και την μεταφορά εμπειριών. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στο ιστορικό, πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο των διαδικασιών της μετανάστευσης. Ο τελικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός μοντέλου των μελλοντικών μεταναστευτικών τάσεων σε επιλεγμένες περιοχές της ΕΕ. Ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος αυτού ήταν να στηρίξει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εθνικών και Ευρωπαϊκών μεταναστευτικών πολιτικών.

 

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Θεματική προτεραιότητα 8.1, Έρευνα που αφορά στις Δημόσιες Πολιτικές. Επιστημονική υποστήριξη των πολιτικών αυτών

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2007 – 30 Ιουνίου 2009

Συντονιστής του προγράμματος: Prof. Marek Okolski, Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Πολωνία
Συντονιστής για το ΕΛΙΑΜΕΠ: Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου

Βοηθοί Ερευνητές: Ντάρια Λαζαρέσκου, Μικαέλα Μαρούφωφ, Μαρίνα Νικόλοβα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγραμμάτος.