Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα και στο πλαίσιο αυτό εγγυάται την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των ερευνητών του.

Η έρευνα διεξάγεται με σεβασμό στην επιστημονική αλήθεια, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη βιολογική και πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την πνευματική ιδιοκτησία και τα προσωπικά δεδομένα.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ λειτουργεί ως βήμα ελεύθερου διαλόγου και ως κέντρο παραγωγής και διακίνησης ιδεών. Η λογοκλοπή και η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων απαγορεύονται αυστηρά. Επίσης, κατά την έρευνα αποφεύγεται κάθε δυσμενής διάκριση πολιτών με βάση την εθνότητα, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τη γλώσσα, το φύλο, τη θρησκεία, την ιδιωτική ζωή, τη σωματική ικανότητα ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει συγκροτήσει Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας και Ηθικής (Research Ethics Committee) που είναι αρμόδια και μεριμνά για την εφαρμογή του οδηγού ερευνητικής δεοντολογίας και ηθικής και εγγυάται την απαραίτητη σφαιρική εξέταση και αξιολόγηση των επιστημονικών, νομικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν. Παράλληλα, οι ερευνητές μεριμνούν με ανεξάρτητο τρόπο, για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι ερευνητές ζητούν την έγγραφη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας και Ηθικής (Research Ethics Committee), η οποία λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι ερευνητές οφείλουν να εκτιμούν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εκούσια ή ακούσια δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και σχεδιάζουν την έρευνά τους κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ μεριμνά, πέρα από την κατοχύρωση των δικών του δικαιωμάτων πνευματικής  ιδιοκτησίας, και για την προστασία των συναφών δικαιωμάτων των ερευνητών σχετικά με αποτελέσματα εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ μεριμνά για τη διάχυση των γνώσεων που παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μεριμνά, επίσης, για τη μετάδοση γνώσεων στο ευρύτερο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά τρόπο υπεύθυνο και εύληπτο. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συνεργασίες και δίκτυα, με στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος.

Τέλος, το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι υπεύθυνο για τη διαφάνεια ως προς τους οικονομικούς του πόρους, ιδίως τους όρους αποδοχής δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ GDPR

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το ΕΛΙΑΜΕΠ επεξεργάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών σελίδων του.

Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία σχετικά με εσάς, η οποία μπορεί να σας ταυτοποιήσει, ή να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας.

Η ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016 ή ΓΚΠΔ.  Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς. Ειδικότερα, το ΕΛΙΑΜΕΠ επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο , e-mail, διεύθυνση, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας με σκοπό την ενημέρωσή σας για τη δράση του ΕΛΙΑΜΕΠ και την απάντηση σε ερωτήματά σας σχετικά με τη δράση του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση προσωπικών δεδομένων όπως το email, με την αποστολή email στο [email protected].

Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών του. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί. Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ, μέσω της επικοινωνίας στο email: [email protected] .

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών των ηλεκτρονικών του σελίδων σε τρίτους, εκτός εάν α) υπάρχει ρητή συγκατάθεση επισκεπτών για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, ή β) στις περιπτώσεις που η δημοσιοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Γενικότερα, τα στοιχεία που συλλέγονται από τους χρήστες των ηλεκτρονικών σελίδων και εντύπων του ΕΛΙΑΜΕΠ δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών του σελίδων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό επεξεργασίας. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Εκδηλώσεις: 

Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο φορέας  συλλέγει  τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στη φόρμα συμμετοχής,  τα οποία θεωρούνται ουσιώδη για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την εν γένει πραγματοποίηση των σκοπών του και προκειμένου να σας απαντήσουμε ή επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα. Μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα (φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό) ενδέχεται να δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκδήλωσης στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ να ενημερώσετε τον υπεύθυνο επικοινωνίας για την εκδήλωση.

Δικτυακός τόπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς.

Σύνδεσμοι

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του Δικτυακού μας Τόπου. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μέσω των cookies. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies για να επικοινωνούμε με την υπηρεσία Facebook, Twitter, Youtuble, Slideshare και Crisisobs.gr. Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο Δικτυακό Τόπο και να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν μας παρέχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Φορέας μέσω του Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016.

Ο Φορέας στην προσπάθεια του να προωθήσει τη διαφάνεια και ανοικτότητα και να προασπίσει τα συμφέροντα του τελικού χρήστη, αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί δίκαιους όρους και γνωστοποιεί στον Διαδικτυακό Τόπο, οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης του.

Εάν ένας δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει, στον Δικτυακό Τόπο παράνομα δημοσιευμένο υλικό, το οποίο α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και β) για τη χρήση του οποίου δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων των σελίδων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων του ΕΛΙΑΜΕΠ συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.