Χορηγοί →

Προϋπολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ →

Ισολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ →

Απολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ →

 

Από το 2009, οι δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, από συνεργασίες με αντίστοιχα ιδρύματα στο εξωτερικό, καθώς και από ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το 2004 το ΕΛΙΑΜΕΠ εγκαινίασε το Πρόγραμμα Θεσμικής Συνδρομής. Μέσω του προγράμματος αυτού εταιρείες, επιχειρηματικές ενώσεις, πρεσβείες και άλλοι παρόμοιοι φορείς μπορούν να στηρίξουν τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του Ιδρύματος.

Η μόνη περιουσία που διαθέτει το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι τα ιδιόκτητα γραφεία του (προσφορά του  Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και του Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος) τα οποία φιλοξενούν έναν αυξανόμενο αριθμό ερευνητών. Η αναμόρφωση της αίθουσας εκδηλώσεων αποτελεί αποκλειστική χορηγία της εταιρείας Raycap. Στο παρελθόν, το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ υποστηρίχθηκε οικονομικά από Υπουργεία, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κρατική χρηματοδότηση δεν ξεπερνούσε συνήθως το 25-30% του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος και δεν συνεχίστηκε μετά το 2008.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει δημιουργήσει ερευνητικές θέσεις με επώνυμες χορηγίες, όπως αυτή του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Επίσης φιλοξένησε ερευνητικές θέσεις με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη και της εταιρείας Consolidated Contractors Company (CCC). Οι χορηγίες αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια του ΕΛΙΑΜΕΠ να αναδεικνύει νέους επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας και να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή δίκτυα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσφατα προγράμματα και δράσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ έχουν υποστηριχθεί από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τη Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το European Science Foundation, τα ιδρύματα Friedrich Naumann Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, German Marshall Fund of the United States και Stiftung Mercator.

Διαχρονικά, οι χορηγίες της Εθνικής Τράπεζας και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, υπήρξαν εξαιρετικά σημαντικές για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η Τράπεζα της Ελλάδος υποστήριξαν τη λειτουργία του «Παρατηρητηρίου για την Κρίση» του ΕΛΙΑΜΕΠ και συνέβαλαν σημαντικά στη γενικότερη λειτουργία του Ιδρύματος. Ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος υπήρξε και η υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, του OTE A.E., της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και του Ομίλου Ευθυμιάδη στη Θεσσαλονίκη.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ τους ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη υποστήριξή τους.

Κατά την τρέχουσα περίοδο στο Πρόγραμμα Θεσμικής Συνδρομής συμμετέχουν οι εξής φορείς:

 

 

Τα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος υποβάλλονται στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών  και ελέγχονται από εταιρεία ορκωτών λογιστών ετησίως. Για λόγους διαφάνειας, το Ίδρυμα δημοσιεύει στην ενότητα αυτή τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς, προϋπολογισμούς, απολογισμούς).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες παρακάτω.

Προϋπολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ

2021    (2020 αναθεωρημένος) 2020  (2019 αναθεωρημένος) 2019      2018       2017       2016       2016

Ισολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ

2019    2018     2017       2016       2015      2014       2013       2012       2011

Απολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ

2019    2018      2017       2016       2015       2014