Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ενεργό μέλος στο “Policy Network” στο Λονδίνο και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of Economics and Political Science στο πρόγραμμα “An EU ‘fit for purpose’ in a global age”.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τέσσερεις ερευνητικές δέσμες πολιτικής:

  • Διεύρυνση, πολιτική γειτονίας και ταυτότητα
  • Εσωτερική ασφάλεια και μετανάστευση
  • Οικονομική διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και της ευρωζώνης
  • Ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα (δημογραφική και περιβαλλοντική) και κοινωνική συνοχή

Σε κάθε ένα από τα πεδία αυτά το πρόγραμμα επιλαμβάνεται με τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Είναι έγκυρη η υπόθεση ότι οι τρέχουσες οικονομικές κοινωνικές και πολιτισμικές τάσεις απαιτούν ένα καινούριο, πιο συνεπές και συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ?
  • Ποια είναι τα ‘υπέρ’ και τα ‘κατά’ της βαθύτερης ολοκλήρωσης για κάθε πεδίο;
  • Ποιες είναι οι κρίσιμες αποφάσεις πολιτικής που πρέπει να ληφθούν αντικατοπτρίζοντας μία πολιτική κρίση για το πού είναι πιθανή η πολιτική πρόοδος;
  • Ποιος είναι ο βαθμός σύγκλισης συμφερόντων και αξιών στην ΕΕ σε αυτούς τους τομείς; Οι διαφορές είναι προϊόν διακρατικών ή κομματικών/φατριαστικών διαχωρισμών;
  • Δύναται να δικαιολογηθούν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό μεγαλύτερα βήματα προς την ολοκλήρωση; Και αν ναι, πώς μπορεί να ενισχυθεί η νομιμότητά τους;

Μέσα από ένα κύκλο σεμιναρίων σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δύο συνέδρια υψηλού επιπέδου στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες και τη συμμετοχή εξεχόντων Ευρωπαίων ακαδημαϊκών και πολιτικών, η πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε ένα συλλογικό τόμο κειμένων πολιτικής σε ένα εύρος πολιτικών στην μετά-2009 ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας.