Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια φάση σημαντικής δημογραφικής, πολιτικής και κοινωνικής μεταβολής καθώς προχωρά προς ένα μοντέλο κοινωνίας της γνώσης. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, οι πολιτικοί και οι σχεδιαστές της κρατικής πολιτικής καλούνται να ορίσουν και να προωθήσουν την ιδέα μιας πολυπολιτισμικής Ευρώπης που περιλαμβάνει όλους τους κατοίκους της.

Το πρόγραμμα αυτό είναι μια απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις. Στοχεύει να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των τρόπων με τους οποίους (α) οι πολιτικοί και οι σχεδιαστές της κρατικής πολιτικής στην ΕΕ συνδυάζουν τις Ευρωπαϊκές με τις πολυπολιτισμικές προσεγγίσεις όσον αφορά στην παρουσία Μουσουλμανικών πληθυσμών στην Ευρώπη, (β) οι υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής πολιτικής σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν σημαντικούς Μουσουλμανικούς πληθυσμούς αντιλαμβάνονται τα θέματα Ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολυπολιτισμικότητας, (γ) τα σχολικά προγράμματα και βιβλία σε μαθήματα όπως η Γεωγραφία, η Ιστορία και η Αγωγή του Πολίτη περιλαμβάνουν και ορίζουν τις έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα Πολυπολιτισμική Ευρώπη είναι στενά συνδεδεμένο με τη πρώτη φάση του προγράμματος EMILIE. Οι χώρες προς μελέτη και σύγκριση είναι τρεις: η Γερμανία (“παλαιά” χώρα υποδοχής μεταναστών με μια μονο πολιτισμική άποψη της κοινωνίας της), η Αγγλία (“παλαιά” χώρα υποδοχής με πολυπολιτισμικό μοντέλο κοινωνίας) και τέλος η Ελλάδα (“νέα” χώρα υποδοχής με μονο πολιτισμική άποψη της κοινωνίας της). Αυτές οι τρεις χώρες δίνουν διαφορετική έμφαση στα θέματα της πολυπολιτισμικότητας και της ενωμένης Ευρώπης. Τα πορίσματα της έρευνας αυτής θα εστιαστούν στο θέμα του σχεδιασμού κατάλληλης κρατικής πολιτικής για την εκπαίδευση, ένα θέμα που είναι ύψιστης σημασίας για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για παράδειγμα η έρευνα αυτή θα μελετήσει και επισημάνει το αν και πως τα εθνικά προγράμματα σπουδών μπορούν και πρέπει να υιοθετήσουν Ευρωπαϊκές και διεθνείς προσεγγίσεις διδασκαλίας. Τα ευρήματα της έρευνας αποτελούν ουσιαστικά μέρος της ευρύτερης συζήτησης σχετικά με το μέλλον τηυς πολυπολιτισμικής Ευρώπης.

Ερευνητές: 

Δρ. Daniel Faas, Ερευνητής Β, Marie Curie Research Fellow, ΕΛΙΑΜΕΠ
Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Ερευνήτρια Α, ΕΛΙΑΜΕΠ, Scientist in charge