Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα «Moving EuropE Together (MEET): από τις κατά τόπους διαβουλεύσεις πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης», μια πρωτοβουλία ενός δικτύου οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε 8 ευρωπαϊκά κράτη μέλη, υπό τον συντονισμό του European Policy Centre (EPC) των Βρυξελλών, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κεντρικός στόχος είναι η προώθηση της άμεσης και δημοκρατικής διάδρασης μεταξύ μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαίων πολιτών ενόψει της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (CoFoE).

Το έργο θα ενισχύσει τη συμμετοχική διάσταση της CoFoE, δημιουργώντας ένα επιπλέον τοπικό επίπεδο εμπλοκής των πολιτών. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα μεταφερθούν σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, τροφοδοτώντας τη Διάσκεψη. Παράλληλα, το έργο θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πρωτότυπου υποδείγματος διαβουλεύσεων πολιτών σε διαφορετικά επίπεδα της ΕΕ (τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό), αναδεικνύοντας καλές πρακτικές για την εφαρμογή παρόμοιων διαβουλεύσεων στο μέλλον. Οι στόχοι του έργου θα εμπλουτίσουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) σε ό,τι αφορά τη συστηματική βελτίωση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα διοργανώσει δύο διαδικτυακές διαβουλεύσεις και μια δημόσια εκδήλωση για να παρουσιάσει και να συζητήσει τα σχετικά ευρήματα των διαβουλεύσεων με ένα ευρύτερο κοινό.

Τα κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα των διαβουλεύσεων και των δημόσιων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα συνοψιστούν σε εθνικές εκθέσεις, τα βασικά πορίσματα των οποίων θα τροφοδοτήσουν την τελική έκθεση του έργου. Η έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί στο τελικό δημόσιο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.

Project Manager: Μαριάννα Βασιλοπούλου