Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα Το Μέλλον των Σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας: Καταγραφή Δυναμικής και Έλεγχος Σεναρίων – FEUTURE μαζί με 14 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από την ΕΕ, την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή γειτονιά.  Στόχοι του προγράμματος είναι:

– Η καταγραφή της δυναμικής των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας

– Η διαμόρφωση σεναρίων για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας (συνεργασία, σύγκρουση, σύγκλιση)

– Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής για τις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας 6 για τη Μετανάστευση και συμμετέχει ερευνητικά στα Πακέτα Εργασίας για την Ασφάλεια, την Οικονομία και την Ενέργεια.

Ερευνητική Ομάδα ΕΛΙΑΜΕΠ:

Παναγιώτα Μανώλη (Συντονίστρια Έρευνας; Ασφάλεια, Οικονομία) email: [email protected]

Αγγελική Δημητριάδη (Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας Μετανάστευση) email:[email protected]

Θάνος Ντόκος (Ασφάλεια)

Θεόδωρος Τσακίρης (Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή)

Χρηματοδότηση:          ΕΕ-Ορίζοντας 2020. Συνολική Χρηματοδότηση: €2,500,895.63

Διάρκεια:                      2016 – 2019

Projects Site:              http://www.feuture.eu/

Facebook:                    www.facebook.com/feuture.eu

Twitter:                         @FEUTURE_EU

Εταίροι:

Περισσότερα για το πρόγραμμα στο http://www.feuture.eu