Πρακτική
Πρακτική άσκηση: Copy editor in English
Προθεσμία: 24 Μαρτίου 2020
Πρακτική
Εθελοντική πρακτική στο ΕΛΙΑΜΕΠ
Προθεσμία: 7 Φεβρουαρίου 2020