Στόχος του Κειμένου Εργασίας υπ’ αρ. 17 του Ιάκωβου Καρεκλά είναι να εξετάσει υπό το φως του Διεθνούς Δικαίου την νομιμότητα ή μή νομιμότητα της μονομερούς ανακηρύξεως ανεξαρτησίας της ούτω καλουμένης Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου 1983. Συγκεκριμένα κατά πόσον μπορεί να δοθεί αναγνώριση στο ψευδοκράτος, αν είναι πράγματι ορατός ο κίνδυνος διχοτομήσεως. Θα αναλυθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα πέντε θεματικές ενότητες: α. Θεωρητικές ή φιλοσοφικές προσεγγίσεις, β. Κράτη δημιουργηθέντα ως αποτέλεσμα παρανόμου χρήσεως βίας εν σχέσει προς το ψευδοκράτος, γ. Κλασικά κριτήρια κρατικής οντότητος, δ. Αυτοδιάθεση και ψευδοκράτος ιδίως μέσα από συγγράμματα επιφανών διεθνολόγων, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στον όρο λαός, ε. Πρακτική Κρατών ως προς την μονομερή απόσχιση, και αντίδραση της διεθνούς κοινότητος στη μονομερή διακήρυξη Ανεξαρτησίας της ούτω καλουμένης Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου.

Τίτλος Ενάντια στη διχοτόμηση της Κύπρου: διεθνές δίκαιο και κρατική οντότης
Συγγραφέας Ιάκωβος Καρεκλάς
Έκδοση Μάιος 2011