Τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) περιέχουν ένα σύνολο δράσεων για την αντιμετώπιση των έμφυλων και άλλων ανισοτήτων. Στόχος τους είναι να προάγουν την ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στην εσωτερική λειτουργία και στο σύνολο των δραστηριοτήτων των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στα ΑΕΙ και σε οργανισμούς έρευνας. Παρουσιάζει με λεπτομερή τρόπο τη διαδικασία και τη μεθοδολογία κατάρτισης ενός ΣΔΙΦ στα πανεπιστήμια και σε ερευνητικά ιδρύματα, με πολλά παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές. Περιγράφει λεπτομερώς τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένα πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ίδρυμα, προκειμένου να εφαρμόσει στοχευμένες δράσεις για να καταπολεμήσει τις έμφυλες ανισότητες στην ανώτατη εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα. Ακολουθεί μια αναστοχαστική (reflexive) προσέγγιση, με βάση την οποία η συμμετοχή της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, και η συνεχής παρακολούθηση, προσαρμογή και βελτίωση των δράσεων είναιβασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των ΣΔΙΦ.

Το εγχειρίδιο αυτό είναι καρπός του έργου «Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)» (2022-2023). Το έργο GENDRHED ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 και υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Active citizens fund των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (EEA Grants). Στόχος του είναι να υποστηρίξει τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουν τις έμφυλες ανισότητες στο εσωτερικό τους. Μέσα από δράσεις κατάρτισης του ακαδημαϊκού, του ερευνητικού και του διοικητικού τους προσωπικού, επιχειρεί να ενισχύσει τις γνώσεις και την ικανότητά τους να εφαρμόζουν προσαρμοσμένα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων (ΣΔΙΦ). Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ήταν το πρώτο ερευνητικό ινστιτούτο στην Ελλάδα που διαμόρφωσε ήδη από το 2018 ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια, ΕΛΙΑΜΕΠ.