Το ParticipatEU στοχεύει στην ενδυνάμωση των Ευρωπαίων πολιτών με κεντρικό σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου το 2024. Το έργο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα της ΕΕ,  καθώς και την ενίσχυση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Μέσα από μια σειρά δράσεων προωθεί μια στενότερη σχέση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για την ΕΕ και τις λειτουργίες της, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφόρων που ψηφίζουν για πρώτη φορά.  

Το έργο αποτελείται από τρεις πυλώνες:  

  • επικοινωνιακές δράσεις 
  • εκδηλώσεις και ενημερωτικές ημερίδες, 
  • υποστήριξη σε Νεανικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.