Το πρόβλημα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας έχει φέρει στο προσκήνιο την στρατηγική σημασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως κόμβου μεταφοράς φυσικού αερίου και ως κρίσιμης περιφέρειας για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Η προσπάθεια εξασφάλισης ποσοτήτων φυσικού αερίου επαρκών για τις αυξανόμενες ευρωπαϊκές ανάγκες και μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης από την Ρωσία οδήγησαν στην εκπόνηση σχεδίων κατασκευής αγωγών οι οποίοι φιλοδοξούσαν να τροφοδοτήσουν την ευρωπαϊκή αγορά με φυσικό αέριο μη ρωσικής προέλευσης.

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού προγράμματος ήταν να εξετάσει την σημασία της κατασκευής νέων αγωγών φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη για την προαγωγή της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας. Μετά την μελέτη της αγοράς και υποδομών φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την Τουρκία εξετάζεται η ευρωπαϊκή πολιτική ενεργειακής ασφάλειας. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα τρία σημαντικότερα σχέδια κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας (Turkey-Greece-Italy Interconnector-TGI) λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παράλληλα εξετάζονται και οι αγωγοί Nabucco και South Stream και η σημασία τους για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.  Η μελέτη ολοκληρώνεται με την διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής.

Συντονιστής του προγράμματος ήταν ο Δρ. Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης και επιστημονικός υπεύθυνος ο Δρ. Θάνος Ντόκος.

Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από την Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).