Το πρόγραμμα MIGSYS ερευνά τη σύνδεση ανάμεσα αφενός, στις επιλογές και τα σχέδια που κάνει ο/η μετανάστης/τρια και τον τρόπο με τον οποίο τα υλοποεί ή τα αναθεωρεί, και, αφετέρου, στις μεταναστευτικές πολιτικές της χώρας προέλευσης του/της μετανάστη/τριας και της χώρας εγκατάστασης του/της. Η υπόθεσή μας είναι ότι οι μετανάστες και οι οικογένειές τους είναι ανεξάρτητες κοινωνικές μονάδες που κάνουν επιλογές και σχέδια, δρομολογούν τα σχέδια αυτά, και/ή τα υιοθετούν σε συνάρτηση με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και αναφορικά με τις δικές τους ανάγκες και προσδοκίες. Κατά τη διαμόρφωση και πραγμάτωση των σχεδίων τους, οι μετανάστες έρχονται σε σχέση αλληλεπίδρασης με κρατικές πολιτικές και με άλλους εξωτερικούς παράγοντες που λειτουργούν στη χώρα καταγωγής, στη χώρα υποδοχής ή και στις δυο χώρες.

Οι μετανάστες δέχονται και επεξεργάζονται τις πληροφορίες  σχετικά με τις πολιτικές της χώρας υποδοχής καθώς  και για άλλα θέματα που επηρεάζουν διαφορετικές πλευρές του μεταναστευτικού τους σχεδιασμού (για παράδειγμα τη μεταναστευτική νομοθεσία, τα επιδόματα στέγασης και πρόνοιας, την εργατική νομοθεσία και τις εργασιακές συνθήκες, θέματα διακρίσεων βάσει της εθνικότητας, αλλά και την ανεπίσημη αγορά εργασίας, τις πολιτικές ελέγχου των συνόρων, τις δυνατότητες αίτησης για παροχή ασύλου, τα δίκτυα παράνομης εμπορίας ανθρώπων–human trafficking, τις πιθανότητες νομιμοποίησης τους κατόπιν παράνομης εισόδου, τις δυνατότητες μετακίνησης σε δεύτερη χώρα-προορισμό).

Τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ακριβείς και πλήρεις, ενώ συνήθως παρεμβάλλονται τα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα στη χώρα καταγωγής και στη χώρα υποδοχής, τα μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικοί παράγοντες (π.χ. ειδικευμένα πρακτορεία ταξιδίων, γραφεία συνοικεσίων, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, θρησκευτικές οργανώσεις) και δίκτυα εγκλήματος (έμποροι-διακινητές ανθρώπων-traffickers).

Το πρόγραμμα MIGSYS βασίζεται σε μια συγκριτική εθνογραφική προσέγγιση. Η ομάδα εργασίας μελέτησε τα μεταναστευτικά σχέδια και την εμπειρία ορισμένων ομάδων μεταναστών (επιλεγμένων βάση της εθνικότητας, χώρας καταγωγής, και/ή των διεθνών μεταναστευτικών δικτύων) σε διαφορετικά μεταναστευτικά συστήματα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα διερεύνησε τέσσερα συστήματα:

* το Ευρωπαϊκό μεταναστευτικό σύστημα Ανατολής-Δύσης (χώρες ΕΕ και Ανατολικής Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και κάποιων χωρών της ΚΑΚ),
* το Μεσογειακό σύστημα (χώρες της ΕΕ και χώρες της Βόρειου Αφρικής),
* το Ευρω-ασιατικό σύστημα (χώρες της ΕΕ και η Ινδική υποήπειρος, η Ινδονησία και η Κίνα)
* το σύστημα Βόρειας-Νότιας Αμερικής, που περιλαμβάνει τις ΗΠΑ και τον Καναδά από την μία, και από την άλλη τις χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής.

 

Ερευνητική Ομάδα: Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Δρ. Ρουμπίνη Γρώπα