Περιγραφή: Οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές έχουν ένα κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη της ένταξης των μεταναστών και τη διαχείριση της πολυ-εθνοτικής πολυμορφίας. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να μελετήσει την έκταση και την φύση των παρεμβάσεων της τοπικής διακυβέρνησης στο τομέα της πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα, τα οποία ως τότε δεν είχαν ερευνηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, το LOMIGRAS είναι το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα που προσέφερε μια ολοκληρωμένη και συστηματική μελέτη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος ήταν να διερευνήσει σε τι βαθμό και με ποιους τρόπους οι πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι σχετικές παρεμβάσεις της στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της πολιτικής συμμετοχής επηρεάζουν (διευκολύνουν ή αντιθέτως εμποδίζουν), την κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Στόχοι του προγράμματος: (α) να διερευνήσει τo ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ενισχύσει (ή αντίθετα να εμποδίσει) την επιτυχή ενσωμάτωσή τους, και (β) να αναπτύξει ένα εύχρηστο διαδραστικό εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συμβολής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών. Αντλώντας από τα στοιχεία και τη γνώση που παράχθηκαν κατά την πρώτη φάση της έρευνας, το έργο ανέπτυξε μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση της ένταξης των μεταναστών στα πλαίσια των πολιτικών και των τομέων δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο τελικός στόχος του έργου LOMIGRAS ήταν να δημιουργήσει ένα εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τοπικών πολιτικών αναφορικά με το στόχο της ένταξης των μεταναστών, ώστε να υποστηρίξει την προώθηση του στόχου αυτού στις τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Ερευνητική Ομάδα:

– Ντία Αναγνώστου / Ερευνήτρια Α΄

– Κοντογιάννη Αιμιλία / Βοηθός Ερευνήτρια

– Δημήτρης Σκλεπάρης / Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

– Κωνσταντάκης Μάρκος / Βοηθός Ερευνητής

– Γιώργος Τζογόπουλος/ Ερευνητής

– Aλεξάνδρα Ζαβού / Εξωτερική Σύμβουλος

– Ανδρέας Τάκης/ Εξωτερικός Σύμβουλος

Μπορείτε να βρείτε εδώ την έκθεση με τίτλο ‘Ένταξη των Μεταναστών και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα”