Διευρυμένη Ευρώπη, βαθύτερη ολοκλήρωση; – Δίκτυο Αριστείας

Το EU-CONSENT (Δίκτυο ”Χτίζοντας την Ευρώπη”) ήταν ένα Δίκτυο αριστείας μεταξύ 48 ιδρύματα εταίρους. Αποτέλεσε Δίκτυο κοινής έρευνας και διδασκαλίας με επίκεντρο το χτίσιμο μίας νέας Ευρώπης (2005-2008). Ανέλυσε τα ζητήματα των αμοιβαίων επιδράσεων των διαδικασιών της ολοκλήρωσης και της διεύρυνσης, ενώ ανέπτυξε και επεξεργάστηκε διαφορετικά φάσματα προσδοκιών στο παρελθόν και ένα καινοτόμο πλαίσιο για τη μελλοντική ολοκλήρωση πέραν της Δυτικής Ευρώπης.

Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο 25 ομάδες εξετάσαν τα μαθήματα του παρελθόντος με τη σκοπιά του ακαδημαϊκού και πολιτικού τους κύρους αναλύοντας οράματα και σενάρια του μέλλοντος. Το κοινό πλαίσιο περιελάμβάνε υποστηρικτικές δραστηριότητες (κοινά συνέδρια και εργαστήρια, δραστηριότητες της ολομέλειας και σε ομάδες), κοινές έρευνες (EU-25 Watch’ and WEB-CONSENT), διδακτικές δραστηριότητες (κλασσικά και διαδικτυακά μαθήματα – EDEIOS, εικονικές μονάδες μελέτης της διεύρυνση και της ολοκλήρωσης της ΕΕ, όπως και Ερευνητικά Κέντρα Αριστείας και πρακτικές για νέους ερευνητές) και ενημερωτικές δραστηριότητες  (δημόσια δρώμενα και κοινές δημοσιεύσεις).

Τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων  διαχύθηκαν επιπλέον σε κοινές βάσεις δεδομένων όπως η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ένα πολύγλωσσο εγχειρίδιο για τη διεύρυνση και την ολοκλήρωση της ΕΕ, βιβλιογραφίες και προγράμματα κορμού, προσβάσιμα από το WEB-CONSENT. Παρείχε ακόμα κριτήρια για την παρακολούθηση της προόδου ολόκληρου του προγράμματος
Οι δραστηριότητες του EU CONSENT επικεντρώθηκαν σε θεματικά ή οριζόντια πακέτα εργασίας.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ηγήθηκε μίας εκ των ομάδων WP II/III και επικεντρώθηκε στην «Οικονομική ολοκλήρωση: προσεγγίσεις, μαθήματα και οράματα για το μέλλον».
Ο βασικός στόχος ήταν να συνδυάσουμε τις οικονομικές διαστάσεις από όλα τα πακέτα εργασίας και ειδικότερα από το πακέτο εργασίας VI στις Οικονομικές και Κοινωνικές Πολιτικές για τη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνοντάς τις σε ένα συνολικό θεωρητικό πλαίσιο. Η ομάδα διερεύνησε τις διαφορετικές μεθόδους μέσω των οποίων έχει προωθηθεί στο παρελθόν  η πολιτική ολοκλήρωση περνώντας από την οικονομική ολοκλήρωση, αναλύοντας κατά πόσο θα εξακολουθήσει να είναι το ισχύον μοντέλο σε μία διευρυμένη Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση των οικονομικών πολιτικών και της οικονομικής ολοκλήρωσης με τις πολιτικές επιλογές και τη συνολική μορφή και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο σκοπός της ομάδας ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των οικονομικών πολιτικών και βασικών πολιτικών αξιών εγείροντας ζητήματα σταθερότητας, ανάπτυξης αναδιανομής και δημοκρατίας στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διάρκεια: 2005-2009
Χρηματοδοτήθηκε απ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,   6ο Προγραμματικό Πλαίσιο (Framework Programme), 7η Θεματική Προτεραιότητα, 4ος ερευνητικός τομέας)

Συντονιστής προγράμματος: University of Kohl, Germany, Prof. Dr. Wolfgang Wessels
Συνεργάτες για το ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, Ελλάδα: Καθ. Λουκάς Τσούκαλης και Dr. Ρούμπη Γρόπα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το διαδικτυακό χώρο του προγράμματος.

Υπεύθυνοι  επικοινωνίας:
καθ. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος, ΕΛΙΑΜΕΠ
Δρ. Ρούμπη Γρώπα, Ερευνήτρια Β’, ΕΛΙΑΜΕΠ