Η Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου συμμετείχε στο συλλογικό τόμο Copyright versus (other) fundamental rights in the digital age. A comparative analysis in search of a common constitutional ground (Edward Elgar Publishing, επιμ. O. Pollicino, M. Bassini and G.M. Riccio) με το κεφάλαιο ‘Cultural rights, cultural diversity and the EU’s copyright regime: The battlefield of exceptions and limitations to protected content’. Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας και στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Εξετάζει την ενσωμάτωση πολιτιστικών στόχων και πτυχών σχετικά με την ενθάρρυνση της πολιτιστικής δημιουργίας και την προώθηση πολιτιστικού περιεχομένου στο ενωσιακό πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και διερευνά  τη συμβολή του εν λόγω πλαισίου στην προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας και στην πραγμάτωση των πολιτιστικών δικαιωμάτων.