Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής άσκησης, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του έναν ασκούμενο μερικής απασχόλησης για συνεργασία στο Πρόγραμμα Μεσογείου του Ιδρύματος.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να υποστηρίξει την έρευνα σε τομείς που σχετίζονται με πολιτικές, εμπορικές, κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου και τη συνάφειά της με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Αμερική και την Ασία, καθώς και με γραπτές αναλύσεις που θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Η θέση προσφέρει την ευκαιρία συνεργασίας με τους ανώτερους εμπειρογνώμονες του ΕΛΙΑΜΕΠ, και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας στην ανάπτυξη γεωοικονομικής ανάλυσης ως μέρος διαφόρων ομάδων συνεργατών. Σε αυτό το στάδιο, η πρακτική άσκηση είναι άμισθη.

Η θέση είναι διαθέσιμη από την 1η Οκτωβρίου 2020, για περίοδο έξι (6) μηνών.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Υποψήφιοι διδάκτορες, απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακού προγράμματος σε ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια με σπουδές στα οικονομικά, το διεθνές εμπόριο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις ή / και τις ευρωπαϊκές σπουδές.
  • Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτή και προφορική), με προτεραιότητα στα Αγγλικά.
  • Εξαιρετική χρήση γραπτής γλώσσας για σύντομη ανάλυση και μεγαλύτερες αναλυτικές εκθέσεις.
  • Εξαιρετική χρήση τεχνολογίας σχετικής με το γραπτό λόγο.
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες, επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους, μαζί με μια σύντομη επιστολή και ένα δείγμα γραφής στα αγγλικά στη διεύθυνση: [email protected], αναφέροντας τον κωδικό θέσης: INTERNMED_2020.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.