Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) προσκαλεί αιτήσεις για έναν Κύριο Ερευνητή μερικής απασχόλησης. Ο ερευνητής θα αναλάβει Υπεύθυνος του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη» του ΕΛΙΑΜΕΠ

ΣΥΜΒΑΣΗ

O καθορισμένος χρόνος αρχίζει από τον Ιούνιο του 2021. Η θέση προσφέρεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ή περισσότερα έτη.

ΑΜΟΙΒΗ

Θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του υποψηφίου που θα επιλεγεί.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο Κύριος Ερευνητής αναμένεται να:

 • Συνεργαστεί με τον Γενικό Διευθυντή στο σχεδιασμό των προτεραιοτήτων του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη» και τη διεξαγωγή έρευνας πολιτικής. Καλείται επίσης να συγγράψει κείμενα πολιτικής σχετικά με τις πολιτικές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
 • Συντονίσει τα έργα και τις δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ που σχετίζονται με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.
 • Γράφει άρθρα για τον Τύπο και άλλα μέσα ενημέρωσης
 • Συμμετάσχει σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Αναζητήσει πηγές χρηματοδότησης και συμβάλει στη διαδικασία εύρεσης επιχορηγήσεων.
 • Λειτουργήσει ως επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.
 • Συμμετάσχει σε συναντήσεις, δημοσιεύσεις και άλλες δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.
 2.  Ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει να διαθέτει ειδίκευση σε έναν ή κατά προτίμηση περισσότερους τομείς που σχετίζονται με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των: θεσμικών οργάνων της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, ψηφιακή πολιτική και πολιτική έρευνας και ανάπτυξης.
 3. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία.
 4. Υψηλή ποιότητα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συναφείς θεματικές.
 5. Προηγούμενη εμπειρία στην προετοιμασία κειμένων πολιτικής ή / και την παραγωγή ερευνητικών κειμένων.
 6. Προηγούμενη εμπειρία με ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ είναι επιθυμητή.
 7. Άριστη δυνατότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν συνοδευτική επιστολή γραμμένη στα Αγγλικά που θα αναφέρονται λεπτομερώς τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο πιθανών ατόμων για παροχή συστατικής επιστολής. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω email, με τίτλο “AC.EP_SRF”, στο: tina@eliamep.gr πριν την 31η Μαΐου 2021. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα προσκληθούν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις.

 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.