Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ζητά να προσλάβει έναν μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια πλήρους απασχόλησης για συμμετοχή στο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αριάν Κοντέλλη» του ΕΛΙΑΜΕΠ.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Η θέση είναι διαθέσιμη από τον Ιούνιο του 2021. Η θέση προσφέρεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ή περισσότερα επιπλέον έτη.

ΑΜΟΙΒΗ

Θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του υποψηφίου που θα επιλεγεί.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο ερευνητής αναμένεται να:

 • Συνεργαστεί με τον Υπεύθυνο του προγράμματος «Αριάν Κοντέλλη» και τον Γενικό Διευθυντή για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό των προτεραιοτήτων του προγράμματος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 • Βοηθήσει στη διαχείριση των έργων και δραστηριοτήτων του ΕΛΙΑΜΕΠ που σχετίζονται με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.
 • Διεξάγει έρευνα πολιτικής: δημοσίευση κειμένων πολιτικής στον τομέα των πολιτικών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
 • Συγγράψει ή να συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις, καθώς και στη διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων
 • Γράψει άρθρα για τον Τύπο και άλλα μέσα ενημέρωσης.
 • Συμμετάσχει σε συναντήσεις, εκδόσεις και άλλες δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ.
 • Επιβλέπει τους ασκούμενους του προγράμματος.
 • Συνδράμει στην προετοιμασία των αιτήσεων για επιχορηγήσεις.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Διδακτορικό τίτλο στις κοινωνικές επιστήμες ή τις ανθρωπιστικές επιστήμες (υποψήφιοι διδάκτορες που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις διατριβές τους εντός του φθινοπωρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα ληφθούν επίσης υπόψιν).
 2. Ο αιτών/ούσα πρέπει να διαθέτει ειδίκευση σε έναν ή κατά προτίμηση περισσότερους τομείς που σχετίζονται με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων: θεσμικών οργάνων της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, ψηφιακή πολιτική και πολιτική έρευνας και ανάπτυξης.
 3. Προηγούμενη εμπειρία στην προετοιμασία κειμένων πολιτικής.
 4. Ικανότητα διαχείρισης Ερευνητικών Έργων (project management). Eμπειρία στη διαχείριση προϋπολογισμών έρευνας είναι επιθυμητή.
 5. Ικανότητα εργασίας αυτόνομα και σε ομάδα.
 6. Ισχυρές οργανωτικές και γραπτές δεξιότητες. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ ή / και τη σύνταξη προτάσεων έργων είναι επιθυμητή.
 7. Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν συνοδευτική επιστολή γραμμένη στα Αγγλικά που θα αναφέρονται λεπτομερώς τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο πιθανών ατόμων για παροχή συστατικής επιστολής. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω email, με τίτλο “AC.EP_JRF”, στο: tina@eliamep.gr πριν την 31η Μαΐου 2021. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα προσκληθούν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.