Σύμφωνα με το άρθρο 151 παρ. 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Κοινότητα, όταν αναπτύσσει δράσεις δυνάμει των διάφορων αρμοδιοτήτων της, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές τους προεκτάσεις με στόχο το σεβασμό και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας των κρατών μελών. Το βιβλίο της Δρ Ευαγγελίας Ψυχογιοπούλου αξιολογεί το βαθμό (ή την έλλειψη) ενσωμάτωσης πολιτιστικών στοιχείων στο κοινοτικό δίκαιο και στην κοινοτική πρακτική και διερευνά τις μεθόδους με τις οποίες τα κοινοτικά όργανα προσπαθούν να συνδυάσουν πολιτιστικούς με άλλους θεμιτούς κοινοτικούς στόχους, διασφαλίζοντας την ταυτόχρονη και ισόρροπη επίτευξή τους. Η ανάλυση βασίζεται σε ένα ευρύ πλέγμα κοινοτικών πολιτικών που εμφανίζουν ή δύνανται να εμπλουτισθούν με μια πολιτιστική διάσταση και εξετάζει συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις που διαμορφώνουν το κανονιστικό πλαίσιο για τον πολιτιστικό τομέα.

Τίτλος The Integration of Cultural Considerations in EU Law and Policies
Συγγραφέας Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου
Έκδοση Brill, 2007