Το Κείμενο Εργασίας υπ’ αρ. 4 του ΕΛΙΑΜΕΠ, με συγγραφέα τον κ. Φίλιππο Προέδρου, λέκτορα στο τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Σχέσεων του City College, International Faculty of the University of Sheffield, στη Θεσσαλονίκη, έχει ως στόχο να εξετάσει την ελληνική πολιτική ενεργειακής ασφάλειας. Η ανάλυση χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρακτικό και το κανονιστικό. Αφού εντοπιστούν και αναλυθούν τα κεντρικά προβλήματα ενεργειακής ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δικαιολογηθεί η εστίαση των κύριων προβλημάτων στο επίπεδο αυτό, παρουσιάζουμε ευσύνοπτα τη διττή ελληνική πολιτική που αφενός προωθεί τις στρατηγικές σχέσεις με τον κύριο ενεργειακό προμηθευτή, τη Ρωσία, μέσα από την κατασκευή των αγωγών Burgas-Αλεξανδρούπολη και South Stream, και αφετέρου επιχειρεί τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας. Σε κανονιστικό επίπεδο εξετάζεται η ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ αναφορικά με τους κανόνες που θα διέπουν το εμπόριο φυσικού αερίου στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Στο πεδίο αυτό η στάση της Ελλάδας αποβλέπει σε ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν την αβίαστη ροή ρωσικού αερίου στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά, καθώς η τροφοδοσία με ρωσικό αέριο διατηρεί κεντρικό ρόλο στον εθνικό σχεδιασμό για την ενεργειακή ασφάλεια.

Τίτλος Η ελληνική πολιτική ενεργειακής ασφάλειας: οι ελληνικές θέσεις στο πλαίσιο της ΕΕ και η δράση για την εξασφάλιση προμηθειών
Συγγραφέας Φίλιππος Προέδρου
Έκδοση WP04, Οκτώβριος 2009