Το Κείμενο Πολιτικής υπ’ αρ. 15 με συγγραφέα τον Γιώργο Γλυνό υποστηρίζει ότι η συνεχής διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ έχει προκαλέσει ένα έλλειμμα συντονισμού που αφορά κυρίως στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης αλλά που επηρεάζει ουσιαστικά και το συντονισμό της εθνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις. Η εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβώνας και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης δημιουργεί νέες ευκαιρίες και απαιτήσεις για το Υπουργείο Εξωτερικών. Ταυτόχρονα όμως, προβλέπεται ότι θα διευρύνει περαιτέρω το έλλειμμα συντονισμού που ήδη παρατηρείται εδώ και χρόνια.
Προτείνεται λοιπόν η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών στον Πρωθυπουργό, ενδεχομένως υπό την πολιτική ευθύνη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ή εναλλακτικά ενός Υπουργού Επικρατείας. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα διατηρεί βεβαίως τις δικές του αποκλειστικές αρμοδιότητες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, όπως και κύριες αρμοδιότητες σε θέματα διεύρυνσης και ανάπτυξης, στις οριζόντιες πολιτικές και σε όλες τις μεγάλες διαπραγματεύσεις.

Η μελέτη του κ. Γιώργου Γλυνού στηρίχθηκε μεταξύ άλλων στα σχόλια και παρατηρήσεις ανώτατων στελεχών της ελληνικής και ευρωπαϊκής διοίκησης, περιλαμβανομένων πρώην γενικών γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών και επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, καθώς σε μια ευρύτερη μελέτη της λειτουργίας των διοικητικών μηχανισμών σε άλλες χώρες της Ένωσης.

Τίτλος Εκπροσώπηση και διαπραγμάτευση στα όργανα της Ε.Ε. και συντονισμός της άσκησης και της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα
Συγγραφέας Γιώργος Γλυνός
Έκδοση PP15, Φεβρουάριος 2011