Στα πλαίσια του προγράμματος POLITIS, δημοσιεύτηκαν τα εξής κείμενα εργασίας με την συμμετοχή των ερευνητών του ΕΛΙΑΜΕΠ:

POLITIS-WP1-2005
Anna Triandafyllidou, Dita Vogel: Civic activation of immigrants – An introduction to conceptual and theoretical issues. University of Oldenburg

POLITIS-WP2-2005
Norbert Cyrus, Ruby Gropas, Ankica Kosic and Dita Vogel: Opportunity structures for immigrants’ active civic participation in the European Union: sharing comparative observations

POLITIS-WP6-2007
Brown C., Cyrus N., Gropas R., Kosic A., Triandafyllidou A., “A presentation of the POLITIS interview database: Structure, quality and hypotheses”

Τα υπόλοιπα κείμενα εργασίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος POLITIS.