Οι εκθέσεις ανά χώρα σχετικά με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών τρίτων χωρών για τα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος POLITIS Project website.

Έκθεση για την Ελλάδα:Active Civic Participation of Immigrants in Greece”

Συγγραφείς: Άννα Τριανταφυλλίδου και Ρούμπη Γρώπας