Η μονογραφία «Διεθνείς Σχέσεις και Μακεδονικό Ζήτημα» παρουσιάζει και αναλύει την ελληνική εξωτερική πολιτική προς την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) κατά τη διάρκεια των ετών 1991-2002, οπότε επανήλθε στο προσκήνιο το Μακεδονικό Ζήτημα. Πρόκειται για μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τρεις διακριτές και αντιθετικές φάσεις. Η πρώτη (1991-1992) είναι φάση συνεργασίας, ειδικά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας (ΕΠΣ). Η δεύτερη (1992-1995) σημαδεύεται από πολιτικές αντιπαράθεσης και αντιπαλότητας με τη νεοπαγή δημοκρατία, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στο ζήτημα του ονόματος. Μετά την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας από τις δύο χώρες το 1995, αναδύεται σταδιακά μια τρίτη φάση εξελίξεων. Η πολιτική της Ελλάδας αλλάζει σημαντικά, επιδιώκοντας πλέον μια πολυεπίπεδη συνεργασία με την ΠΓΔΜ, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική προσέγγιση. Αυτή η νέα φάση κορυφώνεται με την υποστήριξη και την ενίσχυση που προσέφερε η Αθήνα κατά τη διάρκεια της εθνικής κρίσης που απείλησε την ίδια την ύπαρξη της ΠΓΔΜ το 2001. Η παρούσα μονογραφία επιχειρεί να ερμηνεύσει και να κατανοήσει την ελληνική διπλωματία της περιόδου 1991-2002 εστιάζοντας σε συγκεκριμένα και καθοριστικά επεισόδια, γεγονότα και πρωταγωνιστές, και αξιοποιώντας κυρίως τις θεωρίες διεθνών σχέσεων του θεσμισμού, ρεαλισμού και κονστρουκτιβισμού.

Title Διεθνείς Σχέσεις και Μακεδονικό Ζήτημα
Author Αριστοτέλης Τζιαμπίρης
Edition 2003