Αυτό που χρειάζεται ο ΟΗΕς δεν είναι μόνο η εκλογίκευση: χρειάζεται κυρίως ένα όραμα που να του δίνει σκοπούς και μέσα. Γι’ αυτό το λόγο, σύμφωνα με τη γνώμη μου, ο πρωταρχικός σκοπός των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να είναι η πρόληψη. Τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να γίνουν η ‘avant-garde’ και η συνείδηση του κόσμου. Μέσα απ’ αυτό το πρίσμα λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένα απαραίτητο και ανέξοδο εργαλείο στις διεθνείς σχέσεις.

Τίτλος Η αναμόρφωση των Ηνωμένων Εθνών: Προς ένα περισσότερο προβλέψιμο και προληπτικό ρόλο για τα Ηνωμένα Έθνη
Συγγραφέας Alexandra Novosseloff
Έκδοση OP01.008, 2001