Το Κείμενο Εργασίας εξετάζει κατά πόσον άνοιξε ο δρόμος για την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος έπειτα από την μονομερή καταγγελία της Συνθήκης για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους (ΑΒΜ 1972) από τις ΗΠΑ το Δεκέμβριο του 2001, καθώς και έπειτα από τα πρόσφατα σχέδια εγκατάστασης από τις τελευταίες ενός συστήματος Εθνικής Πυραυλικής Άμυνας. Το Διάστημα είναι μία διεθνοποιημένη κοινή περιοχή (πάνδημος χώρος) πέρα από την εθνική κυριαρχία των κρατών. Επομένως η ασφάλεια στο Διάστημα πρέπει να είναι κοινή ασφάλεια για όλα τα κράτη. Η αρχή για μια κοινή ασφάλεια στο Διάστημα οδηγεί σε μια πλήρη απαγόρευση των ενεργών στρατιωτικών χρήσεων του Διαστήματος, καθώς και σε ένα καθεστώς ελέγχου των εξοπλισμών για τα αντιβαλλιστικά συστήματα. Με την εφαρμογή των παραπάνω όρων στο ζήτημα της διεθνούς ασφάλειας στο Διάστημα, η ανά χείρας μελέτη θα προσπαθήσει να αναδείξει την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού καθεστώτος για την διασφάλιση των ειρηνικών χρήσεων του Διαστήματος.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική.

Τίτλος Common security in outer space: envisaging an effective arms control regime
Συγγραφέας Ιωάννης Τζιουράς
Έκδοση WP03,  Δεκέμβριος 2008