Το European Policy Institute δημοσίευσε τέσσερις εκθέσεις πολιτικής στο πλαίσιο της ενότητας “Οι δυνατότητες του Σχεδίου Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια – Συστάσεις για την υλοποίησή του”.

Οι προτάσεις πολιτικής παρέχουν μια επισκόπηση του σχεδίου ανάπτυξης, των στόχων και των μηχανισμών εφαρμογής του. Οι συγγραφείς μοιράζονται την άποψή τους σχετικά με τους τέσσερις πυλώνες του Σχεδίου Ανάπτυξης, επισημαίνοντας συγκεκριμένες προκλήσεις και διατυπώνοντας συστάσεις για την εφαρμογή τους.

Έκθεση Πολιτικής I – The Potential of the New Growth Plan for the Western Balkans

Η παρούσα έκθεση πολιτικής αξιολόγησης αξιολογεί το Νέο Σχέδιο Ανάπτυξης, εστιάζοντας στους στρατηγικούς πυλώνες του που αποσκοπούν στην οικονομική ενοποίηση με την ΕΕ, την περιφερειακή ολοκλήρωση, τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και την αύξηση της χρηματοδοτικής βοήθειας. Επισημαίνει τις καινοτόμες προσεγγίσεις του σχεδίου, αλλά επισημαίνει επίσης τους περιορισμούς, όπως οι ανεπαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι και το φιλόδοξο εύρος των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων. Οι συστάσεις αφορούν τις προτεραιότητες εφαρμογής, τα ισοδύναμα μέτρα σε όλους τους πυλώνες, τη χρήση κοινωνικοοικονομικών δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου και την κρίσιμη ανάγκη για μια ρεαλιστική και επικεντρωμένη στον αντίκτυπο προσέγγιση για την επίτευξη απτής οικονομικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης με την ΕΕ.

Έκθεση Πολιτικής II – New Growth Plan for The Western Balkans: Solid Foundations, Shaky Extensions

Η έκθεση πολιτικής εστιάζει στους τέσσερις πυλώνες του σχεδίου – περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση, ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, χρηματοδοτική βοήθεια και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων – και εντοπίζει κενά στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως οι αδύναμοι θεσμοί και η περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά. Το κείμενο προσφέρει συστάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν για τη βελτίωση του αντίκτυπου του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης των προσπαθειών ολοκλήρωσης της αγοράς και της αύξησης της χρηματοδοτικής στήριξης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Έκθεση Πολιτικής III – The Potential of The Growth Plan For The Western Balkan Countries – Recommendations For Implementation

Η εν λόγω έκθεση πολιτικής υπογραμμίζει τις δυνατότητες του Σχεδίου Ανάπτυξης να ενισχύσει την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση και την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Προσδιορίζει τη στήριξη του σχεδίου στην Κοινή Περιφερειακή Αγορά (ΚΠΑ) για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης στην ΕΕ και περιγράφει εμπόδια όπως η πολιτική βούληση και οι θεσμικές ικανότητες, η ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα, οι οικονομικές πιέσεις και η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι συστάσεις επικεντρώνονται στην υπέρβαση αυτών των εμποδίων για την πλήρη υλοποίηση των στόχων του σχεδίου ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας την επιτυχή οικονομική σύγκλιση των Δυτικών Βαλκανίων με την ΕΕ.

Έκθεση Πολιτικής IV – The Potential of The Growth Plan for The Western Balkans – Recommendations for Its Implementation and The Role Of Civil Society

Η παρούσα έκθεση αναλύει τον κρίσιμο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπογραμμίζει την ανάγκη να ζητείται η γνώμη των ΟΚΠ κατά τη σύνταξη των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, αλλά και να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανεξάρτητη παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Επισημαίνοντας τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχικότητας, η πολιτική εικόνα παρέχει συστάσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εμπλοκής των ΟΚΠ, ενισχύοντας έτσι τον συνολικό αντίκτυπο και την επιτυχία του Σχεδίου στην περιοχή.

Μπορείτε να ακολουθήσετε το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Facebook και το X.