• Παρά το αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις ανισότητες πλούτου, η κατανομή του πλούτου στην Ελλάδα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα.
  • Η παρούσα μελέτη χαρτογραφεί τα επίπεδα, τη δυναμική και τη σύνθεση του πλούτου των νοικοκυριών χρησιμοποιώντας δεδομένα για τρία κύματα της Έρευνας Οικονομικών και Κατανάλωσης των Νοικοκυριών για την Ελλάδα για την περίοδο που ξεκινά με την κρίση χρέους το 2009-10, μέχρι το 2017.
  • Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού κατέχει περίπου τόσο πλούτο όσο το φτωχότερο 50%, ενώ το πλουσιότερο 10% κατέχει περίπου τέσσερις φορές τον πλούτο του φτωχότερου 50%.
  • Οι περισσότεροι δείκτες ανισότητας που χρησιμοποιούνται υποδεικνύουν αυξητικές τάσεις στις ανισότητες πλούτου μεταξύ 2009 και 2017.
  • Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο μέσος και ο διάμεσος καθαρός πλούτος μειώθηκαν κατά περίπου ένα τρίτο ενώ το μερίδιο των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών αυξήθηκε κατά περίπου 20%.
  • Οι εκτιμήσεις από την ανάλυση της ανισότητας πλούτου υποδηλώνουν πως η κατοχή στεγαστικών περιουσιακών στοιχείων εξηγεί μεγάλο μέρος των αυξήσεων στη συνολική ανισότητα πλούτου στην Ελλάδα, ακολουθούμενη από την αξία των επιχειρήσεων αυτοαπασχόλησης, ενώ τα χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία διαδραματίζουν αμελητέο ρόλο.
  • Εντούτοις, η ανισότητα του χρηματοπιστωτικού πλούτου είναι πολύ πιο έντονη από την ανισότητα του στεγαστικού πλούτου στην Ελλάδα.
  • Τα ευρήματα της εργασίας βοηθούν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση της ανισότητας πλούτου και της ενδυνάμωσης της χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας των νοικοκυριών.

Διαβάστε εδώ στα Αγγλικά το Κείμενο Εργασίας, που υπογράφει ο Απόστολος Φασιανός, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Λέκτορας Οικονομικών στο Brunel University London και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Υπότροφος της Ερευνητικής Έδρας Α. Γ. Λεβέντη κατά την περίοδο 2020-2021.