Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου: “Towards Democratic and Inclusive Europe: EP Elections and Active Citizens’ Participation and Contribution” (EUact2), το οποίο στοχεύει:

  • να εμπλέξει, να συνδέσει και να ενδυναμώσει τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως τους νέους,
  • να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του ακτιβισμού και της δημόσιας συμμετοχή του κοινού στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής,
  • να συμβάλει σε μια ανοικτή, βασισμένη στα δικαιώματα, δημοκρατική, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ένωση που βασίζεται στο κράτος δικαίου.

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις των των νέων που ζουν σε τέσσερις χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Σλοβακία) σε σχέση με τη δημοκρατία, τις δημοκρατικές μορφές συμμετοχής, τον ακτιβισμό των πολιτών και το μέλλον της ΕΕ. Καθώς πρόκειται για δυνητικούς νέους ηγέτες που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας της ΕΕ στο μέλλον, είναι σημαντικό να να συγκεντρώσουμε τις φωνές των νέων Ευρωπαίων για να αξιολογήσουμε τις τρέχουσες στρατηγικές και πολιτικές. Είναι επίσης απαραίτητο να αξιολογηθεί η ανάγκη θέσπισης αλλαγών και/ή δημιουργίας νέων εργαλείων για την πιο συνεπή και ουσιαστική συμμετοχή των νέων στον Ευρωπαϊκό δήμο. Λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), η καταγραφή της στάσης των πολιτών μπορεί να προσφέρει μια βάση για την κατανόηση πιθανών τάσεων όσον αφορά των εξελίξεων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο εγγύς μέλλον.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτές.