Το παρόν κείμενο πολιτικής παρουσιάζει τα ζητήματα της ισότητας των φύλων στην έρευνα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κάνει μια ανασκόπηση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη πολιτική στο τομέα αυτό τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Παρόλο που η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία, η οποία κατοχυρώνεται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και στην κοινοτική νομοθεσία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στον ακαδημαϊκό χώρο και στην επιστημονική έρευνα.

Το κείμενο αυτό περιγράφει τη διαμόρφωση των αξιακών κατευθύνσεων και των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα σε σχέση με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο να εξελιχθούν στις υψηλότερες ακαδημαϊκές βαθμίδες και θέσεις επιστημονικής έρευνας.

Αυτές οι ανισότητες είναι ιδιαίτερα εμφανείς στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου παρά την ύπαρξη ενός πρόσφορου συνταγματικού και νομοθετικού πλαιισίου, υπάρχει (μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον) παντελής έλλειψη πολιτικής βούλησης και σχετικών πρωτοβουλιών και πόρων για να προωθηθεί η ισότητα των φύλων στην έρευνα και στα πανεπιστήμια. Κάνοντας μια επισκόπηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, το παρόν κείμενο περιγράφει τα κενά στην υλοποίηση της πολιτικής στο τομέα αυτό, και κάνει αναφορά σε εργαλεία τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν για να καταπολεμήσουν τις ανισότητες στην έρευνα και στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα

Βρείτε το Policy Paper, στα αγγλικά, εδώ.