Περίληψη

Η Ελλάδα παρουσιάζει μια εικόνα υστέρησης στον τομέα της ισότητας των φύλων στα πανεπιστήμια και στην επιστημονική έρευνα, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στην σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SHE Figures του 2019. Το παρόν κείμενο υποστηρίζει ότι η νομοθετική μεταρρύθμιση για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, η οποία εξαγγέλθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, πρέπει να το λάβει αυτό σοβαρά υπόψη και να συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως βασικό άξονά της. Αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συμπεριληφθεί και η ισότητα των φύλων, ως θεμελιώδης αρχή και στόχος της επικείμενης μεταρρύθμισης για τα ΑΕΙ. Το κείμενο επίσης περιγράφει το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τα σχετικά κείμενα δημόσιας πολιτικής, και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για το πως η μεταρρύθμιση για τα ΑΕΙ μπορεί να ενσωματώσει και να προάγει την ισότητα των φύλων. Το τελευταίο δεν αποτελεί απλά ένα αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασμού της αρχής της ισότητας και των μη διακρίσεων. Η άμβλυνση των έμφυλων διακρίσεων και η υπέρβαση των φραγμών που αυτές ορθώνουν θα συμβάλουν καθοριστικά στο να «απελευθερώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις» του δημόσιου πανεπιστημίου και να βελτιώσουμε την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας που παράγεται στη χώρα μας.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.