Η παρούσα έκθεση, που υπογράφουν οι Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Απόστολος Σαμαράς, Laia Comerma, Αντώνιος Βλάσσης και Dealan Riga, εξετάζει την πρόοδο και την εξέλιξη της ενωσιακής δράσης στον κινηματογραφικό και ευρύτερο οπτικοακουστικό τομέα. Αξιολογεί πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει προσεγγίσει, καθορίσει και προωθήσει την «ανταγωνιστικότητα» του οπτικοακουστικού της τομέα και της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη το εξελισσόμενο τεχνολογικό πλαίσιο και άλλες σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία και η οπτικοακουστική βιομηχανία βρίσκονται στη διασταύρωση της οικονομίας και του πολιτισμού, η έκθεση συνδυάζει τη μελέτη των εννοιών της «ανταγωνιστικότητας» και της «πολιτιστικής πολυμορφίας». Αποτυπώνει την πορεία και την ανάπτυξη της ενωσιακής δραστηριότητας στο πεδίο ενδιαφέροντος, αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αντιλήφθηκαν και χειρίστηκαν τις δύο ως άνω έννοιες κατά την προώθηση και εφαρμογή των πρωτοβουλιών τους σε επίπεδο πολιτικής και νομοθεσίας.