Το παρόν κείμενο εργασίας που υπογράφει ο Emmanuel Comte, Κύριος Ερευνητής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη, αναλύει τους περιορισμούς της μετανάστευσης προσεγγίζοντας τις σημαντικότερες πρόσφατες συζητήσεις της ιστορικής πολιτικής οικονομίας και προτείνοντας ένα νέο ερμηνευτικό υπόδειγμα. Τα συμπεράσματα των πρόσφατων ερευνών σχετικά με το θέμα των μεταναστευτικών περιορισμών αναδεικνύουν τον φόβο των γηγενών πληθυσμών για το οικονομικό κόστος, που αποτελεί ισχυρό παράγοντα στους μεταναστευτικούς περιορισμούς, μολονότι τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το πραγματικό κόστος είναι μικρό και ο συνολικός αντίκτυπος της μετανάστευσης είναι γενικά θετικός.

Το κείμενο αναπτύσσει την υπάρχουσα επιστημονική έρευνα για να εξηγήσει το μέγεθος των σημερινών μεταναστευτικών περιορισμών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, προτείνοντας ένα υπόδειγμα εξαρτημένης τροχιάς που βασίζεται τόσο σε ιστορικές γνώσεις, όσο και στις γνώσεις των θεσμικών θεωριών της εξαρτημένης τροχιάς. Σε αυτό το υπόδειγμα, οι φόβοι που έχουν συγκεκριμένα τμήματα του εθνικού εργατικού δυναμικού για δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις από τη μετανάστευση, αλληλεπιδρούν με μια δομή εξουσίας, στην οποία κυριαρχεί το κράτος, συνδικαλιστικοί ηγέτες και φορείς χάραξης πολιτικής, οι οποίοι λαμβάνουν μέτρα πολιτικής που οδηγούν σε πλήρεις περιορισμούς στη μετανάστευση χαμηλής ειδίκευσης.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).