Οι εκθέσεις του προγράμματος MEDIADEM επικεντρώνονται στη συγκριτική μελέτη των μοντέλων διαμόρφωσης πολιτικής και των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στις 14 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εξετάζουν τη συνεισφορά τους (ή μη) στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Συλλογή συγκριτικών εκθέσεων Media freedom and independence in 14 European countries: A comparative perspective.

Συγκριτική έκθεση The regulatory quest for free and independent media