Δημοσιεύτηκαν οι εθνικές εκθέσεις του ερευνητικού προγράμματος MEDIADELCOM.

Η πρώτη εθνική έκθεση επιχειρεί τη χαρτογράφηση της βιβλιογραφίας και των διαθέσιμων εμπειρικών δεδομένων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καταγραφή «ευκαιριών και κινδύνων» για τη διαβουλευτική επικοινωνία μέσω των μέσων ενημέρωσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η χαρτογράφηση καλύπτει τα εξής πεδία: α) δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης στην εθνική έννομη τάξη, β) αγορά των μέσων ενημέρωσης και δημοσιογραφία, γ) χρήση των μέσων ενημέρωσης, δ) παιδεία στα μέσα και δεξιότητες πληροφόρησης, μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας. Η πρώτη εθνική έκθεση για την Ελλάδα με τίτλο «Greece: Risks and opportunities related to media and journalism studies (2000-2020). Case study on national research and monitoring capabilities» είναι διαθέσιμη εδώ.

H δεύτερη εθνική έκθεση προχωρά στην ανάλυση των «ευκαιριών και κινδύνων» για τη διαβουλευτική επικοινωνία μέσω των μέσων ενημέρωσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η δεύτερη εθνική έκθεση για την Ελλάδα με τίτλο «Greece. Critical junctures in the media transformation process» είναι διαθέσιμη εδώ.