Το επιστημονικό περιοδικό “Southeast European and Black Sea Studies” (Taylor & Francis) δημοσίευσε ένα άρθρο του Γιώργου Σιάκα και Παναγιώτη Πασχαλίδη με τίτλο Variants of the ‘underdog culture’ in Greek public opinion: soft and hard-core Russophilia

Το κεντρικό του ενδιαφέρον είναι το φαινόμενο της ρωσοφιλίας στην ελληνική κοινή γνώμη στη σύγχρονη περίοδο.  Οι συγγραφείς προτείνουν μια συστηματική κατανόηση του φαινομένου στα γενικότερα πλαίσια της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι η συσχέτιση της ρωσοφιλίας με την «παρωχημένη κουλτούρα» (underdog culture).  Ωστόσο, είναι σημαντική, ταυτόχρονα, και η διάκριση ανάμεσα σε μια ήπια και μια πιο έντονη πτυχή.