Ο Ευρωπαϊκός Διάλογος Mercator είναι ένα δίκτυο 150+ βουλευτών από περίπου 23+ κράτη μέλη. Το δίκτυο συγκαλείται δύο φορές το χρόνο σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις και τα μέλη του συμμετέχουν σε τακτικές, πολυμερείς και θεματικές δραστηριότητες. Kύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου που θα απαρτίζεται τόσο από νέα όσο και από έμπειρα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων.

Η ανταλλαγή ιδεών πραγματοποιείται μέσω καινοτόμων δράσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο διάδρασης και διαλόγου μεταξύ των βουλευτών. Εταίροι: German Marshall Fund (GMF), Istituto Affari Internationali (IAI), Ρώμη, Barcelona Center for International Affairs (CIDOB), Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Δείτε την αναφορά στο πρόγραμμα Mercator European Dialogue στο κείμενο πολιτικής του Daniel Schade εδώ.

Δείτε την αναφορά στο πρόγραμμα Mercator European Dialogue στον συλλογικό τόμο Realistic Hope – Facing Global Challenges, Amsterdam University Press, εδώ.