Ο Ευρωπαϊκός Διάλογος Mercator είναι ένα δίκτυο 150+ βουλευτών από περίπου 23+ κράτη μέλη. Το δίκτυο συγκαλείται δύο φορές το χρόνο σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις και τα μέλη του συμμετέχουν σε τακτικές, πολυμερείς και θεματικές δραστηριότητες. Kύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου που θα απαρτίζεται τόσο από νέα όσο και από έμπειρα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων.

Η ανταλλαγή ιδεών πραγματοποιείται μέσω καινοτόμων δράσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο διάδρασης και διαλόγου μεταξύ των βουλευτών. Εταίροι: German Marshall Fund (GMF), Istituto Affari Internationali (IAI), Ρώμη, Barcelona Center for International Affairs (CIDOB), Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Project Manager είναι η Ελισάβετ Φωκά και Συντονίστρια του έργου είναι η Μαριάννα Βασιλοπούλου.

Δείτε την αναφορά στο πρόγραμμα Mercator European Dialogue στο κείμενο πολιτικής του Daniel Schade εδώ.

Δείτε την αναφορά στο πρόγραμμα Mercator European Dialogue στον συλλογικό τόμο Realistic Hope – Facing Global Challenges, Amsterdam University Press, εδώ.