Η ιστορική πολυπλοκότητα και η αστάθεια των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας αντικατοπτρίζονται στην έρευνα και τη διδασκαλία στον τομέα αυτό. Υπάρχουν διεθνή ερευνητικά έργα καθώς και πολλές μικρότερες και εθνικά χρηματοδοτούμενες μελέτες και έργα που ασχολούνται με την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών της με την ΕΕ. Η σύνδεση αυτών των έργων, η διάδοση γνώσεων σχετικά με τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διεθνών παραγόντων αποτελεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τις μελέτες Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Συντονισμένη από τον καθηγητή Wolfgang Wessels και την Dr. Funda Tekin στο CETEUS του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, το δίκτυο Jean Modern VIADUCT εγκαινιάστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει τρία χρόνια έως τις 31 Αυγούστου 2020.

Για το σκοπό αυτό, το VIADUCT δημιουργεί ένα μεγάλο δίκτυο με 40 άμεσα συνεργαζόμενα ιδρύματα καθώς και ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών σε 36 χώρες. Στο έργο εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη  της ΕΕ, η Τουρκία αλλά και χώρες από την γεωγραφική «γειτονια». Στόχος του έργου VIADUCT είναι να εξαπλωθεί γεωγραφικά η έρευνα και διδασκαλία γύρω από τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταίροι του έργου είναι ότι οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας συνεχώς μεταβάλλονται. Από τη μια πλευρά, η Τουρκία θεωρείται ως «βασικός στρατηγικός εταίρος της ΕΕ», από την άλλη, πολλές διασυνδεδεμένες κρίσεις επηρεάζουν βαθιά τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.
Στόχος του VIADUCT είναι, ως εκ τούτου, η προώθηση της έρευνας, του διδακτικού και του πολιτικού διαλόγου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

 

Project’s website: www.viaduct.uni-koeln.de