Σκοπός του έργου TARGET είναι να προάγει την ισότητα των φύλων σε εφτά επιλεγμένους οργανισμούς στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας σε χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Οι οργανισμοί αυτοί πραγματοποιούν έρευνα, χρηματοδοτούν έρευνα, ή αποτελούν δίκτυα πανεπιστημίων στις εξής χώρες: Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαρόκο, Σερβία, Ρουμανία και Γαλλία. Στις χώρες αυτές δεν υπάρχει μέχρι τώρα μια ενεργή και σαφής πολιτική που να προάγει την ισότητα των φύλων στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας.

Το έργο TARGET ακολουθεί μια αναστοχαστική (reflexive) προσέγγιση, η οποία εκτείνεται πέρα από την κατάρτιση και επίσημη υιοθέτηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων. Αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε πρόοδος στον τομέα αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μία διαδικασία ευαισθητοποίησης, αναγνώρισης και ενεργούς αντιμετώπισης των προκαταλήψεων και των ανισοτήτων γύρω από το κοινωνικό φύλο, εντός του κάθε οργανισμού. Η αναστοχαστική προσέγγιση απαιτεί την ύπαρξη θεσμικής βούλησης για την εφαρμογή δράσεων, οι οποίες εφαρμόζονται δοκιμαστικά στην πράξη και ανάλογα προσαρμόζονται στις δομές και στις αντιλήψεις που επικρατούν στον κάθε οργανισμό και σε διαφορετικά εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά-οικονομικά και πολιτιστικά πλαίσια. Επίσης, προϋποθέτει τη δημιουργία μιας κοινότητας ενεργών ατόμων και φορέων, οι οποίοι να υλοποιούν τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές. Μόνο μία τέτοια αναστοχαστική προσέγγιση μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων σε θεσμούς και οργανισμούς που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία.

Αφετηρία μιας τέτοιας αναστοχαστικής διαδικασίας, την οποία το έργο TARGET επιχειρεί να εκκινήσει, είναι η κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων από τον κάθε ένα από τους εφτά οργανισμούς – εταίρους του έργου – μεταξύ αυτών και το ΕΛΙΑΜΕΠ. Σκοπός του έργου TARGET είναι να ενισχύσει την θεσμική δυνατότητα των οργανισμών και των ιδρυμάτων έρευνας που συμμετέχουν σε αυτό, να εφαρμόσουν ένα σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων το οποίο να υιοθετεί μια τέτοια αναστοχαστική προσέγγιση. Επιχειρεί να το κάνει αυτό διαμορφώνοντας τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων για την ισότητα των φύλων σε κάθε ένα από τα παρακάτω στάδια: έλεγχος και εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (audit), σχεδιασμός (planning), υλοποίηση (implementation), παρακολούθηση (monitoring), και αυτο-αξιολόγηση (self-assessment). Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να προσαρμοστούν στον κάθε έναν από τους οργανισμούς – εταίρους που συμμετέχουν στο έργο TARGET. Ο σκοπός τους είναι να ενισχύσουν την ικανότητα του κάθε οργανισμού να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να παρακολουθεί δράσεις που να προάγουν την ισότητα των φύλων στις πρακτικές πρόσληψης που ακολουθεί, στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του, αλλά και στον προσδιορισμό των ερευνητικών του ενδιαφερόντων και στα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιεί.

Προκειμένου να διευρύνει την αποτελεσματικότητά του πέρα από τους ερευνητικούς οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτό, το έργο TARGET επιπλέον θα υλοποιήσει μία σειρά δράσεων διάχυσης που να προάγουν το διάλογο σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο γύρω από την ισότητα των φύλων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης, μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων στους εφτά οργανισμούς – εταίρους, το έργο TARGET θα προάγει γνώση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, και προτάσεις πολιτικής που να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους θεσμούς λήψης αποφάσεων και τους φορείς που ενεργοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Εταίροι του προγράμματος

Institute for Advanced Studies (IAS, coordinator), Austria

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), Romania

Idryma Proothisis Erevnas (RPF), Cyprus

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), Italy

Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Greece

University of Belgrade (UB), Serbia

Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs (RMEI), France

NOTUS, Spain

Fondazione Giacomo Brodolini (FGB), Italy

Universite Hassan II de Casablanca (UH2C), Morocco

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ντία Αναγνώστου ([email protected])

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία, αριθμός σύμβασης No 741672.