Το Έργο στοχεύει να αναλύσει την προοπτική και την σημασία των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Έτσι, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα οργανώσει μια σειρά διαδικτυακών συζητήσεων για να ενημερώσει τους νέους Έλληνες πολίτες (έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων στο κοινό) για την σημασία των ελληνοαμερικανικών οικονομικών σχέσεων και την βαρύτητα των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Οι συζητήσεις θα καταλήξουν στην δημοσίευση μιας ειδικής μελέτης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις αμερικανικές επενδύσεις, η οποία θα βασίζεται στα συμπεράσματα των διαδικτυακών συζητήσεων και θα ενισχυθεί από περαιτέρω έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, οι διαδικτυακές συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στη Βόρειο Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, στις δυνατότητες καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, στις ελληνοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις, στην τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσα από επενδύσεις αμερικανικών εταιριών, και στη ναυτική συνεργασία κυρίως στο νησί της Σύρου.

Συνολικά, το Έργο θα προσεγγίσει τις ελληνοαμερικανικές οικονομικές σχέσεις υπό το πρίσμα της επίδρασής τους στην εθνική οικονομία της Ελλάδας και ως μια πιθανή αφετηρία για να περιοριστεί το “brain-drain”, το οποίο  θεωρείται ευρέως ως μία από τις σοβαρότερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.