“Στο πλαίσιο του έργου TARGET, λοιπόν, διαμορφώσαμε ένα Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για το ίδιο το ΕΛΙΑΜΕΠ. Προχωρήσαμε σε αλλαγές στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, καθώς και στις διαδικασίες προκηρύξεων, προσλήψεων, και αξιολόγησης. Χρησιμοποιούμε μία γλώσσα ουδέτερη ως προς το φύλο στα εσωτερικά έγγραφα και στην εξωτερική επικοινωνία του ιδρύματος. Ξεκινήσαμε επίσης να συλλέγουμε στοιχεία, με βάση το φύλο, για το ανθρώπινο δυναμικό, τα προγράμματα που υλοποιούμε και τις δραστηριότητες που διοργανώνουμε, ώστε να παρακολουθούμε τη μεταβαλλόμενη κατάσταση ως προς την ισότητα των φύλων εντός του ιδρύματος. Πλέον, λαμβάνουμε συστηματικά υπόψη και τη διάσταση του φύλου σε όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις του Ιδρύματος, καθώς και στη σύνθεση των οργάνων διοίκησης. Συνολικά, με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ αυτοδεσμεύθηκε να παρακολουθεί συστηματικά και να αντιμετωπίζει τις έμφυλες ανισότητες σε όλους τους τομείς της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια σημαντική τομή σε μία χώρα σαν την Ελλάδα, όπου ενώ η δημόσια συζήτηση για το θέμα είναι πλούσια, λείπουν τα παραδείγματα έμπρακτης και συστηματικής εφαρμογής της ισότητας των φύλων σε επίπεδο δημοσίων οργανισμών και ιδρυμάτων.”

Συνέντευξη της Ντίας Αναγνώστου, Κύριας Ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ, για την Athens Voice.
Ολόκληρη η συνέντευξη διαθέσιμη εδώ.