Αθήνα 16 Μαρτίου 2006

Με αφορμή την αναφορά που δημοσίευσε το International Crisis Group για το Κυπριακό ζήτημα, τo ΕΛΙΑΜΕΠ οργάνωσε κλειστή συνάντηση με τον Δρ. Nicholas Whyte, (Director, ICG Europe Programme) για την παρουσίαση της αναφοράς με θέμα: Το Αδιέξοδο της Κύπρου – Το Επόμενο Βήμα

Tο International Crisis Group (ICG) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός που εκπονεί αναλύσεις και παρέχει υψηλού επιπέδου προτάσεις για την αποτροπή ή το τέλος ενόπλων συγκρούσεων παγκοσμίως. Όσο αφορά την Κύπρο, το ICG προωθεί μια ειρηνική, άμεση και αμοιβαία αποδεκτή λύση.