Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη’ (ΙΜΕ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Μάιο του 2009, έφτασε ήδη στα μισά των εργασιών του. Μετά την Κωνσταντινούπολη, οι ερευνητές που συμμετέχουν σε αυτό συναντήθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου, αυτή την φορά στο Παρίσι, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου SciencesPo.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ομάδες παρουσίασαν τα πορίσματα των εργασιών που καθεμιά διεξήγε για την χώρα της, και που σχετίζονται με τους τρόπους με τους οποίους αφενός μη κρατικοί φορείς και ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών και αφετέρου μεμονωμένοι πολίτες αντιλαμβάνονται και διαμορφώνουν την ταυτότητά τους σε σχέση με τις έννοιες του έθνους, της Ευρώπης και της νεωτερικότητας. Αναλυτικά όλες εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ για την περίπτωση της Ελλάδας, είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ (http://fass.kingston.ac.uk/public/ime/), ενώ τα πιο σημαντικά πορίσματα και οι συνόψεις της κάθε ερευνας είναι συγκεντρωμένα στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΜΕ, αρ. 3 (Μάρτιος 2011). Στην συνέχεια και έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα πεδίου, οι ερευνητές συζήτησαν την μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία κάθε ομάδα θα συντάξει μία ενιαία αναφορά ώστε μετά το ΙΜΕ να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, αυτό της κριτικής επεξεργασίας και συγκριτικής αντιπαραβολής των πορισμάτων.