Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ζητά να προσλάβει μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια πλήρους απασχόλησης για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Μεσογείου».

ΣΥΜΒΑΣΗ

Η θέση είναι διαθέσιμη από τον Μάρτιο 2022. Η θέση προσφέρεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ή περισσότερα επιπλέον έτη.

ΑΜΟΙΒΗ

Θα εξαρτηθεί από τα προσόντα της υποψηφιότητας που θα επιλεγεί.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο/η ερευνητής/τρια αναμένεται να:

 • Συνεργάζεται με την ομάδα του “Προγράμματος Μεσογείου» του ΕΛΙΑΜΕΠ για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό των προτεραιοτήτων του προγράμματος.
 • Διεξάγει έρευνα και συμμετέχει στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων υπό το πρόγραμμα Μεσογείου.
 • Συγγράφει ή συμμετέχει σε δημοσιεύσεις, καθώς και στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Γράφει άρθρα για τον Τύπο και άλλα μέσα ενημέρωσης.
 • Διοργανώνει δράσεις προβολής των αποτελεσμάτων των ερευνών του προγράμματος, καθώς και συνέδρια, ομάδες εργασίας και εκπαιδευτικά σεμινάρια ή/και θερινά σχολεία.
 • Συμμετέχει σε συναντήσεις, εκδόσεις και άλλες δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ.
 • Επιβλέπει τους ασκούμενους του προγράμματος.
 • Συνδράμει στην προετοιμασία των αιτήσεων για χρηματοδότηση του προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Διδακτορικό τίτλο στις διεθνείς σχέσεις / κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες (υποψ. διδάκτορες που ολοκληρώνουν το διδακτορικό τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα ληφθούν επίσης υπόψιν).
 2. Ειδίκευση σε ζητήματα που απασχολούν την περιοχή της Μεσογείου.
 3. Προηγούμενη εμπειρία στην προετοιμασία κειμένων πολιτικής.
 4. Ικανότητα διαχείρισης ερευνητικών έργων (project management). Eμπειρία στη διαχείριση προϋπολογισμών έρευνας είναι επιθυμητή.
 5. Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων προβολής όπως συνέδρια, σεμινάρια, θερινά σχολεία.
 6. Ικανότητα εργασίας αυτόνομα και σε ομάδα.
 7. Ισχυρές οργανωτικές και γραπτές δεξιότητες. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ ή/και τη σύνταξη προτάσεων έργων είναι επιθυμητή.
 8. Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν συνοδευτική επιστολή γραμμένη στα Αγγλικά όπου θα αναφέρονται λεπτομερώς τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δύο πιθανών ατόμων για παροχή συστατικής επιστολής. Παρακαλείστε να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω email, με τίτλο “MED_JRF 22”, στο: eliamep@eliamep.gr πριν την 28η Φεβρουαρίου 2022. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα προσκληθούν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.