Το ΕΛΙΑΜΕΠ προσκαλεί αιτήσεις για Ερευνητή/τρια μερικής απασχόλησης, για να αναλάβει την επιστημονική ευθύνη του «Προγράμματος Μεσογείου» .

ΣΥΜΒΑΣΗ

O καθορισμένος χρόνος αρχίζει από τον Μάρτιο του 2022. Η θέση προσφέρεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ή περισσότερα έτη.

ΑΜΟΙΒΗ

Θα εξαρτηθεί από τα προσόντα της υποψηφιότητας που θα επιλεγεί.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο/Η Ερευνητής/τρια αναμένεται να:

 • Συνεργαστεί με τον Γενικό Διευθυντή στο σχεδιασμό των προτεραιοτήτων του «Προγράμματος Μεσογείου» και τη διεξαγωγή έρευνας.
 • Συγγράψει κείμενα πολιτικής και να σχεδιάσει προγράμματα σχετικά με τις Ευρωμεσογειακές σχέσεις και ορισμένα από τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή της Μεσογείου όπως ασφάλεια, κλιματική αλλαγή και ενεργειακή μετάβαση, οικονομικές σχέσεις, μεταναστευτικές ροές.
 • Αναζητήσει πηγές χρηματοδότησης και να συμβάλει στη διαδικασία εύρεσης οικονομικών πόρων, μέσω της υποβολής ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση νέων ερευνητικών έργων.
 • Γράφει άρθρα για τον Τύπο και άλλα μέσα ενημέρωσης.
 • Συμμετέχει σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Λειτουργήσει ως επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Προγράμματος Μεσογείου.
 • Συμμετέχει ως συντονιστής ή ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα υπό το Πρόγραμμα Μεσογείου.
 • Αξιολογεί κείμενα σχετικά με το επιστημονικό του/της αντικείμενο, προς δημοσίευση στη σειρά εκδόσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ.
 • Συμμετέχει στις δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ.
 • Συντονίζει και συμβάλλει στην προώθηση και διάδοση των πορισμάτων των ερευνητικών δημοσιεύσεων και των κειμένων πολιτικής και γενικότερα του έργου του Προγράμματος Μεσογείου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει:

 1. Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Διεθνείς σχέσεις ή πολιτικές/ οικονομικές επιστήμες, με έμφαση στις Ευρωμεσογειακές σχέσεις ή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής & Βόρειας Αφρικής.
 2. Να διαθέτει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία, κατά προτίμηση σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.
 3. Να διαθέτει επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας σε θεματικές συναφείς με το έργο του Προγράμματος Μεσογείου (κυρίως στα αγγλικά).
 4. Να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία στην προετοιμασία κειμένων πολιτικής ή/και την παραγωγή ερευνητικών κειμένων.
 5. Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως σεμιναρίων, θερινών σχολείων, αν υπάρχει, θα προσμετρηθεί θετικά.
 6. Να διαθέτει άριστη δυνατότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση tina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης “MED_SRF_22”, και επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιστολή θα πρέπει να επεξηγεί πώς η εργασιακή και ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων συνδέεται με τη θέση και πώς οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανταποκριθούν στην περιγραφή των καθηκόντων.
 • Βιογραφικό σημείωμα (με ιδιαίτερη αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα).
 • Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων για παροχή συστατικής επιστολής.
 • Αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας.
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο έρευνας (και στα αγγλικά).

Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα ζητηθούν μόνο εφόσον γίνει πρόταση σύναψης συνεργασίας. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα προσκληθούν σε διαδικτυακή συνέντευξη.

 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.