Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει «Υπεύθυνο για το σχεδιασμό της μεθοδολογίας της έρευνας» για το έργο με τίτλο «Deliberating socio-economic impact of EU Integration- Albanian case and regional experiences».

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2019

Αντικείμενο εργασίας:

•             Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και διαμόρφωση δείγματος της έρευνας

•             Ποιοτικός έλεγχος σχετικά με τη μεθοδολογία και τη διαμόρφωση του δείγματος της έρευνας

•             Επικοινωνία με και παροχή συμβουλών προς την ομάδα εργασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας

•             Παροχή συμβουλών για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας

Απαιτούμενα προσόντα:

•             Διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες

•             Τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην έρευνα και συγγραφή ερευνητικών αναφορών, καθώς και σε ερευνητική εμπειρία πεδίου

•             Θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν η εμπειρία σε έρευνες κοινής γνώμης σε σχέση με Βαλκανικά ζητήματα και σχέσης Ελλάδας- Βαλκανικών χωρών

•             Γνώση στατιστικών πακέτων σε έρευνες κοινής γνώμης

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης “SEE_01″,  μαζί με μια επιστολή εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση eliamep@eliamep.gr

 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

** Το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.