Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει για διάστημα 12-24 μηνών ερευνητές/-τριες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στην προκήρυξη για το πρόγραμμα “Marie SkłodowskaCurie Individual Fellowship(MSCAIF-2020), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο/η υποψήφιος/-α ερευνητής/-τρια μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας αλλά δεν πρέπει να έχει διαμείνει στην Ελλάδα για περισσότερο από 12 μήνες τα τελευταία 3 έτη (γενικός κανόνας κινητικότητας / mobility rule).

Το ΕΛΙΑΜΕΠ μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας υποδοχής για υποψηφίους/-ες με διδακτορικό, που θέλουν να καταθέσουν πρόταση έρευνας στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνες τις προτάσεις που σχετίζονται άμεσα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ και έχουν την υποστήριξη τουλάχιστον ενός/μιας κύριου/-ας ερευνητή/-τριας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες Υποτροφιών: Ευρωπαϊκές Υποτροφίες (European Fellowships) και Διεθνείς Υποτροφίες (Global Fellowships).

  • Οι Ευρωπαϊκές Υποτροφίες (European Fellowships) αφορούν μετακίνηση ερευνητών/-τριών στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1-2 έτη.
  • Οι Διεθνείς Υποτροφίες (Global Fellowships) αφορούν μετακίνηση του/-ης ερευνητή/-τριας σε φορέα τρίτης χώρας για 1-2 έτη και επιστροφή του/-ης ερευνητή/-τριας στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1 έτος.

Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, ο/η ερευνητής/-τρια μπορεί να κάνει αποσπάσεις (secondment) σε φορείς άλλων χωρών της Ευρώπης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μακροχρόνια εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας ερευνητών/-τριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν φορέας υποδοχής σε 4 έργα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie, ενώ κατά το τρέχον έτος, φιλοξενεί το έργο “MINORLEGMOB– Assessing the agency of national minorities through court cases: mapping legal mobilization patterns in CEE”, με χρηματοδότηση από την προκήρυξη “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship” του έτους 2018.

Οι ερευνητές/-τριες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΕΛΙΑΜΕΠ, θα πρέπει να στείλουν αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι 29 Ιουνίου 2020 στο email development@eliamep.gr.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες),
  • Σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης (2 σελίδες),
  • Σύντομη περιγραφή για το πως η ερευνητική πρόταση σχετίζεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΛΙΑΜΕΠ (μέχρι 1 σελίδα), και
  • Επιβεβαίωση ότι ο/η ερευνητής/-τρια συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προκήρυξης.

Η επιλογή των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης των αιτήσεων και διαθεσιμότητας επίβλεψης από κύριο/-α ερευνητή/-τρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν αντίστοιχα για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships” είναι διαθέσιμες  ΕΔΩ.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.