Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/-ες ερευνητές/-τριες που επιθυμούν να υποβάλλουν υψηλής ποιότητας ερευνητική πρόταση για “Marie SkłodowskaCurie Postdoctoral Fellowship” 2021 στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνες τις προτάσεις που σχετίζονται άμεσα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ και έχουν την υποστήριξη τουλάχιστον ενός/μιας κύριου/-ας ερευνητή/-τριας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι ερευνητές/-τριες θα φιλοξενηθούν για διάστημα 12-24 μηνών στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Ο/Η υποψήφιος/-α:

  • μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
  • πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (12 Οκτωβρίου 2021).
  • Πρέπει να διαθέτει κατά μέγιστο 8 έτη ερευνητικής εμπειρίας, από την ημερομηνία κτήσης του διδακτορικού διπλώματος και έπειτα.
  • Πρέπει να πληροί τον κανόνα κινητικότητας: να μην έχει διαμείνει ή δραστηριοποιηθεί (εργασία, σπουδές, κλπ.) στην Ελλάδα για περισσότερο από 12 μήνες τους τελευταίους 36 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μακροχρόνια εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας ερευνητών/-τριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν φορέας υποδοχής σε 4 έργα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie, ενώ κατά το τρέχον έτος, φιλοξενεί το έργο “MINORLEGMOB– Assessing the agency of national minorities through court cases: mapping legal mobilization patterns in CEE”, με χρηματοδότηση από την προκήρυξη “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship” του έτους 2018.

Οι ερευνητές/-τριες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΕΛΙΑΜΕΠ για υποβολή πρότασης θα πρέπει να ελέγξουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να στείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος τους στο email development@eliamep.gr.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης (2 σελίδες),
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες),
  • Σύντομη περιγραφή για το πως η ερευνητική πρόταση σχετίζεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΛΙΑΜΕΠ (μέχρι 1 σελίδα), και
  • Επιβεβαίωση ότι ο/η ερευνητής/-τρια συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Προθεσμία υποβολής για αιτήσεις ενδιαφέροντος στο ΕΛΙΑΜΕΠ: 30 Ιουνίου 2021

Η επιλογή των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης των αιτήσεων και διαθεσιμότητας επίβλεψης από κύριο/-α ερευνητή/-τρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν αντίστοιχα για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων τους. Οι προτάσεις που θα επιλεχθούν θα ετοιμαστούν από τον ερευνητή/-τρια με την καθοδήγηση του/της επιβλέποντος Κύριου/-ας Ερευνητή/-τριας για υποβολή πριν την καταληκτική ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2021).

 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.