Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), τιμώντας την μνήμη του συνιδρυτή του Ιδρύματος, Θεόδωρου Κουλουμπή, προκηρύσσει τη χορήγηση μίας ερευνητικής υποτροφίας στη μνήμη του, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε υποψήφιο/α διδάκτορα ή μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια με επιστημονικό αντικείμενο τις «Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις».

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ενός έτους.

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 12.000 € και επιπλέον έξοδα μετακίνησης και διαμονής για συλλογή στοιχείων της έρευνας.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στο ευρύτερο πεδίο των διεθνών σχέσεων.
 • Αξιόλογο ερευνητικό έργο. Συναφούς αντικειμένου δημοσιεύσεις θα εκτιμηθούν ως επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, με ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, ανεξάρτητη σκέψη, ικανότητα συνεργασίας.

Υποχρεώσεις Υποτρόφου:

Μετά την οριστικοποίηση της υποτροφίας κάθε υπότροφος υποχρεούται:

 • Να υλοποιήσει το ερευνητικό του/της πρόγραμμα για το οποίο έλαβε την υποτροφία και όπως αυτό συμφωνηθεί με τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος. Η μελέτη που θα εκπονήσει θα περιληφθεί στις εκδόσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ.
 • Να υποβάλει, στους έξι μήνες πριν τη λήξη της υποτροφίας, έκθεση προόδου της έρευνάς του/της και τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
 • Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας του/της σε δημόσια εκδήλωση.
 • Να αναφέρει το ΕΛΙΑΜΕΠ σε κάθε δημοσίευση που θα αφορά στην έρευνά του/της.

Προθεσμία Υποβολής: 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση tina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης “R.Sch_22”, και επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιστολή θα πρέπει να επεξηγεί πώς η εργασιακή και ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων συνδέεται με το επιστημονικό πεδίο της έρευνας αυτής.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων για παροχή συστατικής επιστολής.
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο έρευνας (στα αγγλικά).

Διαδικασία Επιλογής:

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιστημονική Επιτροπή που θα συστήσει το ΕΛΙΑΜΕΠ. Η Επιτροπή Επιλογής του Ιδρύματος προεπιλέγει τους/τις επικρατέστερους/ες οι οποίοι/ες θα προσκληθούν σε συνέντευξη για να καταλήξει στην απόφασή της.

Κάθε υποψήφιος/α θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αίτησης με προσωπικό e-mail στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.